آنچه امروز در فلسطین شاهد هستیم، تحقق وعده الهی است