پیشنهاد پلیس برای ادغام شماره‌های امدادی/ طرح کروکی الکترونیکی تا سال آینده در سراسر کشور اجرایی می‌شود