شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#آموزش و پرورش#معلمان

در ایران به جای تفکیک قوا شاهد نوعی تجزیه قوا هستیم/ برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش به دنبال پرونده‌سازی برای دانش‌آموزان و معلمان است

در ایران به جای تفکیک قوا شاهد نوعی تجزیه قوا هستیم/ برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش به دنبال پرونده‌سازی برای دانش‌آموزان و معلمان است

در ایران به جای تفکیک قوا شاهد نوعی تجزیه قوا هستیم/ برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش به دنبال پرونده‌سازی برای دانش‌آموزان و معلمان است