مراسم توزیع 800 جهیزیه به زوجهای نیازمند استان همدان