واکنش آموزش و پرورش به تصاویر حضور اورژانس در یکی از مدارس | دلیل فضای ملتهب در حیاط مدرسه