جهاد اسلامی: شاهد یک روز تاریخی در فلسطین هستیم؛ این تازه اول کار است