برگزاری دوره مقدمات تدبر در قرآن از سوی مدرسه دانشجویی عبادالرحمن