ادعای مقام کویتی درباره بهره برداری از میدان گازی آرش