آمریکا: حدود ۱.۱ میلیون گلوله توقیف شده ایران را به اوکراین تحویل داده‌ایم