ارتباط ویروس سرماخوردگی با نوعی اختلال نادر لختگی خون