کاهش ذخایر خون در پایتخت/ کدام گروه خونی بیشتر نیاز است؟