شهرخبر

متن صریح قانون فیفا درباره نصب شمائل ها، اشکال، تصاویر، پرچم ها و تندیس ها در ورزشگاهها به هنگام مسابقات بین المللی: نصب تصاویر رهبران و قهرمانان ملی کشورها مصداق نشانهای سیاسی منع شده فیفا نیست.

فیفا