تغییر مهم در گذرنامه زیارتی/ سفر به سوریه و عربستان با گذرنامه زیارتی؟