33 هزار پروژه روستایی و عشایری با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد