8 آشیانه و 75 پد بالگرد در اختیار اورژانس هوایی در سراسر کشور است