گزارشی از وضعیت اسف‌انگیز زنان‌ودختران فریب‌خورده کومله و دموکرات