پیش‌بینی بلومبرگ درباره پیامدهای تعطیلی دولت آمریکا بر اقتصاد