جنگ به پایان نرسیده و ما در حال حاضر در دل جنگ قرار داریم | چین به دنبال مشارکت است نه هژمونی | آمریکا با تروریست‌ها شراکت دارد