فشارهای سیاسی برای حذف یک فیلم باعث لغو جشنواره فیلم آنتالیا شد