رکورد 8 ساله شکست؛ نرخ بهره بین بانکی در مدار صعود