شهرخبر

خبر خوشی که با تصمیم هیئت وزیران اجرایی می‌شود ؛ همه دهک‌های درآمدی، بیمه رایگان می‌شوند.

دریافت 2 MB