پرسش همتی: ارمغان برنامه هفتم چیست؟ توسعه یا ضد توسعه!