تکواندوکار جوان یک نقره دیگر برای کاروان ایران کسب کرد