امضای تفاهم نامه برای توسعه بخش دیگری از سواحل مکران