خودروی بنز با مدارک جعلی و تویوتای سرقتی توقیف شدند