شهرخبر

خبرنگار زن اینترنشنال می‌گوید: این خبرنگاران آنقدر حق به جانب بحث می‌کنند که سخت است رشته صحبت را بگیری و ادامه دهی!

دریافت 6 MB