محموله مواد مخدر کشف شد / پلیس در صدد دستگیری قاچاقچیان