شهرخبر

همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان و خرم آباد

عبدالرحمن رافتی - عزیز بابانژاد

مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با عنوان(( جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز)) با حضور خانواده های شهدا،جانبازان ،ایثارگران و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و با سخنرانی وبیناری رهبر معظم انقلاب همزمان با سراسر کشور در همدان و خرم آباد برگزار شد.

همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدانهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-همدان همایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آبادهمایش سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز-خرم آباد