شهرخبر

خوش و بش بازیکن پرسپولیس با رونالدو پس از سوت پایان بازی

خوش و بش بازیکن پرسپولیس با رونالدو پس از سوت پایان بازی

با سوت پایان بازی وقتی شهاب زاهدی در مسیر کریس قرار گرفت و با او شروع به صحبت کرد، تصور می شد که می خواهد پیراهنش را با کریس عوض کند اما شهاب زاهدی تنها برای خسته نباشید به سمت کریس رفت و بعد از پایان صحبت هایش بدون تعویض پیراهن با ستاره النصر راه رختکن را در پیش گرفت.

آنطور که از تصاویر تلویزیونی مشخص بود هیچ کدام از بازیکنان تیم پرسپولیس در پایان بازی برای تعویض پیراهن به سمت کریس نرفتند.

شهاب زاهدی بعد از مصدومیت مهدی ترابی وارد ترکیب تیم پرسپولیس شد اما نتوانست خطر جدی روی دروازه حریف ایجاد کند و در پایان هم تعویض شد. البته در یک صحنه پاس عرضی شهاب زاهدی می توانست دروازه النصر را تهدید کند اما بازیکنی از تیم پرسپولیس در محوطه جریمه النصر نبود که از این توپ استفاده کند.