شهرخبر

استخدام کارشناس تعمیرات مکانیکی در ترام چاپ سپاهان در اصفهان

استخدام ترام چاپ سپاهانشرکت ترام چاپ سپاهان بعنوان یک سازمان یادگیرنده و پیشرو، جهت تکمیل سرمایه انسانی غنی خود در استان اصفهان در حال گزینش برای استخدام یک نفر کارشناس تعمیرات مکانیکی در واحد نگهداری و تعمیرات می باشد.

اي-استخدام