شهرخبر

خط سود / بررسی وضعیت صنعت سیمان

همراه با علی حسنی‌صفت و سعید خانی‌پور

در این برنامه از خط سود همراه با علی حسنی‌صفت و سعید خانی‌پور به بررسی صنعت سیمان پرداختیم.