علیرضا مروت پور، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان های حجیم و نیمه حجیم می گوید: این چالش ها رفع نشده است.

او با اشاره به رقم یارانه نان معتقد است: اگر این چالش ها مرتفع شده بود دولت نباید تا این میزان به این بخش یارانه پرداخت می کرد.