محمد قاسمی، اقتصاددان معتقد است با این که ایران در سخن هدف خود را توسعه اعلام کرده، اما در عمل استراتژی ایران بیشتر در مسیر بقاست نه توسعه.