اما این افزایش قیمت شدید چه تأثیری بر تورم یا روند اقتصادی کشورهای متعدد خواهد گذاشت. علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این قسمت از مارکت تایمز به این پرسش پاسخ می دهد.