عکسی از دست‌خط رئیسی در دفتر یادبود سازمان ملل

یادداشت رئیس جمهور در دفتر ویژه رؤسای جمهور سازمان ملل را در تصویر ببینید.