شهرخبر

تصویر یادداشت رئیس جمهور در دفتر ویژه روسای جمهور سازمان ملل

یادداشت رئیس جمهور در دفتر ویژه رؤسای جمهور سازمان ملل را در تصویر ببینید.

تصویر یادداشت رئیس جمهور در دفتر ویژه روسای جمهور سازمان ملل

همشهری آنلاین