شهرخبر

برای نخستین بار جریان خروجی یک ستاره جوان توسط جیمز وب به ثبت رسید

تصاویر جیمز وب مربوط به یک جرم فضایی با فاصله تقریباً ۱۰۰۰ سال نوری از زمین است که در صورت فلکی بر ساووش قرار دارد. هربیگ هارو به نواحی نورانی در اطراف ستاره‌های بسیار جوان گفته می‌شود که در اثر بادهای ستاره‌ای یا جریان‌های خروجی گاز ستاره‌ها به صورت امواج شوکی شکل دیده خواهد شد.

در تصویر جدید جیمز وب ناسا از این ستاره جوان یک جریان خروجی مربوط به پیش ستاره کلاس صفر دیده می‌شود. این ستاره شبیه به خورشید بوده و سن آن تنها چند ۱۰ هزار سال است. جرم آن نیز حدود ۸ درصد از جرم خورشید امروزی است که در نهایت مشابه خورشید خواهد شد.

جیمز وب برای تصویربرداری از این ستاره جوان از ابزار فرو سرخ به عنوان یک روش قدرتمند در رصد ستاره‌های تازه متولد شده استفاده کرده است. این ستاره‌ها در بدو تولد درون گازهای ابر مولکولی اطراف خود پنهان بوده و باید از طریق تصویربرداری فرو سرخ آنها را مشاهده کرد. همچنین در این تصاویر امواج شوک به صورت مجموعه به سمت پایین چپ بالا و راست قرار دارند. همچنین امکان مشاهده جت دو قطبی نازکی توسط این شوک‌ها ایجاد شده است.