هواپیمای نیروی هوایی ایتالیا در حین تمرین آکروباتیک سقوط کرد