شهرخبر

عکس پوشش متفاوت رئیسی در هنگام نماز خواندن در هواپیما

عکسی از اقامه نماز رئیسی در هواپیما هنگام سفر به آمریکا منتشر شد.

عکس پوشش متفاوت رئیسی در هنگام نماز خواندن در هواپیما

2727