این در حالی است که با هوشمند سازی معادن می توان این هزینه ها را کاهش داد که تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده معدنکاری دارد.