شهرخبر

فیلم/ لحظه رسیدن و برخورد دو دریا به یکدیگر

لحظه رسیدن و برخورد دو دریا به یکدیگر

دریای شمال و دریای بالتیک در اسکاگن شمالی‌ترین نقطه شبه جزیره یوتلند دانمارک به هم رسیدند.

دریافت 15 MB