این ستاره پرسپولیس در اولین بازی آسیایی اش فیکس یحیی است؟