تصاویر وضعیت خیابان بوعلی همدان که ادعا می‌کنند به تصرف معترضان درآمده است