شهرخبر

چرا بازتوزیع ثروت غلط است؟

فردای اقتصاد: نوزیک با این ایده که دولت باید درآمد گروه‌های مختلف را بازتوزیع کند، مخالف بود زیرا آن را ناعادلانه می‌دید. از نظر نوزیک ما هنگامی که در جوامع آزاد دو فرد با درآمد نابرابر را می‌بینیم فقط در حال مشاهده نوک کوه یخ هستیم و بخش بزرگی از موضوع از چشمان ما پنهان است. این بخش پنهان، نقش انتخاب‌ها هستند. فردی که در یک اقتصاد آزاد درآمد بالاتری از دیگر افراد دارد، انتخاب‌های متفاوتی داشته است. برای مثال ساعت‌های بیشتری درس خوانده، در شغل‌های با فشار کاری بالا کار کرده و از تفریحات خود گذشته است. طرفداران بازتوزیع ثروت زمانی که درآمدهای مختلف را می‌بینند به انتخاب‌های افراد دقت نمی‌کنند.