روسیه: سازمان ملل در سال جاری به اوکراین بیش از افغانستان کمک کرده است