رابعه اسکویی را در این عکس نمی شناسید

تصویری از رابعه اسکویی در دوران مدرسه اش با چهره ای بسیار متفاوت منتشر شد.

QuiTYatBtb3T