مراقب القائات دشمن برای ایجاد ناامنی و فتنه جدید باشید