جلسه کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران با موضوع  هوشمندسازی و غیرحضوری‌کردن خدمات حوزه مالی شهرداری و با حضور احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری و مدیران کل این معاونت، به همراه سعید جهانی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نماینده مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران برگزار شد.

احمد صادقی در این جلسه گفت: یکی از ویژگی‌های حوزه مالی این است که تمامی حوزه‌های ماموریتی با آن مرتبط هستند و لذا تحقق اهداف هوشمندسازی در این حوزه کمک شایانی به تحقق شهرداری غیرحضوری خواهد کرد. 

وی افزود: برگزاری این جلسات برای آن است که بتوانیم به یک فهم مشترک از موضوع شهرداری غیرحضوری برسیم و در این راه هماهنگی‌های مورد نیاز انجام شود. 

رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران در این جلسه پس از استماع گزارش حاضرین در خصوص اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های در دست اقدام، با اشاره به تکالیف معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: مقرر است معاونت مالی با همکاری و تعامل مستمر با مرکز تحول و نوسازی اداری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ظرف مدت دو هفته، گزارشی از وضعیت فعلی راه‌اندازی سامانه صورت‌وضعیت، به تفکیک واحدهای اجرایی که این سامانه در آنها راه‌اندازی شده است و فرآیندهای حوزه صورت‌وضعیت که در حال حاضر از طریق سامانه انجام می‌شود، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند. 

صادقی ادامه داد: معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین باید برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی کامل سامانه صورت‌وضعیت و تمام الکترونیکی شدن فرآیندهای مربوطه از جمله الکترونیکی شدن کلیه اسناد و امضاها و حذف اسناد فیزیکی را به تفکیک واحدهای اجرایی موضوع این سامانه ارائه کند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران اضافه کرد: معاونت مالی می‌بایست برنامه زمان‌بندی ارائه الکترونیکی خدمات سیزده‌گانه از جمله برگزاری الکترونیکی معاملات شهرداری تهران، صدور چک الکترونیک، بررسی و تایید اسناد مالی، بررسی و تایید صورت‌وضعیت‌های پیمانکاری، امضای الکترونیک، فروش اینترنتی فروشگاه‌های وابسته به شهرداری و ... روی درگاه واحد شهروندی را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند. 

وی در پایان گفت: این معاونت همچنین باید برنامه زمان‌بندی تمام الکترونیکی شدن فرآیندهای انجام معاملات و حذف اسناد فیزیکی را به تفکیک واحدهای اجرایی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند.