واکنش سخنگوی دولت به خبر فاسد شدن یک انبار ذرت در همدان