شهرخبر
بر اساس گزارش مرکز آمار؛

در سال ۱۴۰۱ سهم هزینه در دهک‌های پایینی و میانی افزایشی و در دهک‌های بالایی کاهشی بود / چرا ضریب جینی مناطق روستایی افزایش یافته است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار سهم هزینه‌ها در هر یک از دهک‌ها، یکی از شاخص‌های توزیع درآمد است که جابه‌جایی هزینه در دهک‌هارا نشان می‌دهد.

در سال ۱۴۰۱ سهم هزینه در دهک‌های پایینی و میانی افزایشی و در دهک‌های بالایی کاهشی بود / چرا ضریب جینی مناطق روستایی افزایش یافته است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در سال ۱۴۰۱ سهم هزینه در دهک خانوارهای کل کشور نسبت به سال قبل تا دهک هشتم افزایشی بوده و این سهم در دهک‌های هشتم تا دهم کاهش نشان می‌دهد.

در سال ۱۴۰۱، سهم هزینه در دهک خانوارهای مناطق شهری نسبت به سال قبل تا دهک هفتم افزایشی بوده، و از دهک هفتم تا دهم کاهش نشان میدهد.

بخشی از کاهش ضریب جینی در مناطق شهری می‌تواند به دلیل کاهش سهم دهک‌های بالایی باشد. بر اساس این گزارش، ضریب جینی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ٠.٠٠٦١ کاهش را نشان می‌دهد.

در سال ۱۴۰۱ سهم هزینه در دهک خانوارهای مناطق روستایی نسبت به سال قبل تنها در دهک اول، دوم و دهم افزایشی بوده و در سایر دهک‌ها کاهش را نشان می‌دهد.

در مناطق روستایی شاهد توزیع گسترده یارانه سرانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی هستیم که این امر به خودی خود تاثیری بر روی ضریب جینی نداشته است.

ولی تورم بالاتر در دهک‌های پایینی جامعه روستایی موجب کاهش قدرت خرید این دهک‌ها شده و فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین افزایش یافته که به دنبال خود افزایش نابرابری یا به عبارتی ضریب جینی را داشته است.

بر اساس این گزارش، ضریب جینی خانوارهای روستایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ٠.٠٠٤٩ افزایش نشان می­دهد.